Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de març (07/03/2019)

Escoltar

Ple municipal ordinari de març (07/03/2019)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 de març de 2019
Òrgan: Alcaldia

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de març de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del dia 28-1-2019 i ordinària del 7-2-2019.

DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Canvi de representant del grup municipal de la CUP en el Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.

4 Canvi de representant del grup municipal de la CUP en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

5 Aprovar la modificació en la composició de les Comissions Informatives Municipals dels regidors no adscrits.

6 Aprovar la modificació en la composició de les Comissions Informatives Municipals del grup municipal de VOLEMataró.


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

7 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment del 4rt. trimestre de 2018 del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012.

Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2018.

Aprovar l’actualització dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les seves entitats dependents: Aigües de Mataró, SA, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, EPE Mataró Audiovisual, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus.

10 Aprovació definitiva del pressupost general de l´Ajuntament per a l´exercici 2019.

Servei de Compres i Contractacions

11 Aprovació de la continuïtat de la gestió, en règim de concessió, del servei públic de recollida i acollida d' animals, per un any.

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica

12 Aprovar el Pacte pel Comerç i l'Hostaleria de Mataró 2019-2022.


IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre les irregularitats en la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania.

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l'estratègia local per intervenir en la prevenció a Mataró dels nostres joves respecte al consum d'alcohol a menors.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió amb el suport del grup municipal d’ERC-MES, en referència a l’edifici propietat de Bankia al polígon industrial de Pla d’en Boet.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre mesures complementàries per millorar la seguretat a Mataró.

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per la concreció i desplegament de les mesures de foment i ajut per afavorir millor la rehabilitació i aprofitament del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat.


PRECS I PREGUNTES

18 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que es millori l’enllumenat i la seguretat del solar contigu a l’ermita de Sant Simó utilitzat per veïns del barri de l’Havana com a aparcament.

19 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el trànsit rodat al carrer Sant Pere.

20 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la celebració del Dia Mundial del Síndrome de Down.

21 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre l’aplicació de la proposta de resolució perquè Mataró destini un 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions de venda o de lloguer a habitatge de protecció oficial.

22 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s'estenguin les ajudes a la rehabilitació d'edificis a altres barris de Mataró a més d'aquells immersos en la Llei de Barris.

23 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’accés de petites embarcacions a la Platja de Ponent.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relativa al Museu del Gènere del Punt.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró respecte a l’estat del Pavelló Eusebi Millan.

26 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les dones a la Galeria d’Il·lustres de Mataró.

27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els talls de subministrament elèctric.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les filtracions d’aigua de l’antic edifici de l’EUP de Mataró.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el futur de l'edifici de l'antiga escola Angeleta Ferrer.

30 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre cedir un espai públic als nois/es joves que estan creant un “espai-projecte” per patinar amb diverses col·laboracions de la ciutat.


L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor