Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (24/09/2020)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (24/09/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 24 de setembre de 2020

Hora: 09:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l’acta número 1 de la sessió ordinària del 10 de setembre de 2020

2. Donar compte dels decrets signats de l'Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3. Línies d'actuació

3. 1. Projecte de delimitació del terme municipal de Mataró 2020

4. Propostes a la Junta

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4. 1. Donar-se per assabentada de la sentència núm. 89/2020 de 8-06-2020, del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona, dictada en el procediment ordinari núm. 138/2018-C, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial pels senyors Andrés Pura Ramona i Maria Lucia Rubio Leo.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4. 2. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ACM

4. 3. Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per XMO

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5. 1. Actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró, referida a 31/12/2020.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5. 2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 54.305.383,66 euros, IVA no inclòs, pels cinc de durada del contracte, i modificació de l’estructura de costos del contracte (Exp. 7326/2020).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5. 3. Quarta pròrroga de l'adhesió a l'acord del Programa "Treball i Formació" promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

6. Precs i Preguntes


Immaculada Pruna Ribas

Secretària

Mataró, 21 de setembre de 2020