Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (19/11/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (19/11/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 19 de novembre de 2020

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l’acta número 6 de la sessió ordinària del dia 5 de novembre del 2020

2. Donar compte dels decrets signats de l'Àrea d’Administració General i Bona Governança.

3. Línies d’actuació

4. Propostes a la Junta de Govern

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1. Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 137 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona que estima en part el recurs núm. 208/2018 interposat per la Fundació Mare Nostra en concepte de responsabilitat patrimonial ordenar l’execució de la sentència amb el pagament de la indemnització.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4. 2. Donar compte de la Sentència núm. 227/2020, de 5 de novembre de 2020, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.1 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Sr. José Antonio Martínez González.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.3. Sol·licitud de pròrroga del termini d'execució del projecte CAFE NOU finançat per la Generalitat amb fons FEDER 2014-2020 i la Diputació de Barcelona.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació mitjançant procediment obert, dels serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 978.808,26 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 20542/2020).

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.1. Incorporació d’un nou article 34 bis a) i 34 bis b) al Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró i incorporació d’un nou article 34 bis al Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró.

5.2. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 7320/2020 de 10 de novembre, d’aprovar la modificació temporal del paràgraf cinquè de l’article 15 del Text Únic dels Acords Municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró per la situació ocasionada per la COVID-19.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.3. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2020

5.4. Proposta addenda al Conveni entre l’Ajutantament de Mataró i la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena per a la concertació d’un préstec a llarg termini a favor de la segona.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.5. Aprovació de la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (Exp. 17282/2019).

5.6. Aprovació de la modificació de l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró (Exp. 10476/2019).

 

Immaculada Pruna

La secretària

Mataró, 16 de novembre de 2020