Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic (17/04/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic (17/04/2020)

Dia
Hora
Lloc
Videoconferència
Organisme

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

Caràcter sessió: ORDINARI

Data i hora: 17/04/2020 11:00

1. Aprovació de l’acta número 2 de la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2020.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.

Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 18 de febrer i el 7 d’abril de 2020.

4. Línies d’actuació.

Direcció de promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

4.1. Aplaçament mesures del PIC

4.2. Visualització i foment del comerç online.

4.3. Guia de mesures econòmiques i sociolaborals per a PIMES i autònoms.

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats.

4.4. Portal d’informació Urbanística de Mataró (PIUM).

5. Propostes aprovades per Decret d ́Alcaldia )abans Junta de Govern).

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

5.1. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentencia del Jutjat contenciós administratiu número 6 de Barcelona núm 23/2020, de 28 de gener de 2020 (recurs 112/2017-B), que declara desestimar el recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. JAVIER DE FRANCISCO PULIDO, contra la resolució de l’Ajuntament de Mataró, de data 3 de febrer de 2017, per la qual  s’incoava expedient sancionador en relació a l’espectacle succeït el dia 15.01.2017 en el local anomenat The Bot, situat al carrer Serra i Moret, 29 de Mataró.

5.2. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentencia núm. 818, de 2 de setembre de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual ha resol el recurs d’ apel·lació contra la sentencia del Jutjat  contenciós-administratiu núm 16 de Barcelona núm 4/2018, de 2 de gener de 018. Interposat pel Sr. MARC PRUNA SERRA, contra el Decret 6688, de 29 de setembre de 2014, emés per la Regidora delegada ’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Mataró, que desestimava el recurs de reposició, que ordenava l’enderroc d’un habitatge unifamiliar construit sense llicència a la finca de Can Pruna, al Camí de les Cinc Sènies, al veïnat de Mata, 41 de Mataró.

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.3. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el recurs ordinari núm 99/2016 de la Sra. MONTSERRAT MIQUEL GABARRÓ contra el Pla especial de masies i cases rurals.

5.4. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima en part el recurs ordinari núm 99/2016 de l’Assemblea Pagesa del Maresme contra el Pla especial de masies i cases rurals.

5.5. Aprovació inicial de l’expedient PU-146 Projecte d’electrificació fase 1 del projecte d’Urbanització de la UAd-83 Lepanto-Churruca el Rengle.

5.6. Aprovació inicial de l ́expedient PU-147 Projecte d ́electrificació fase 2 illa 1 del projecte dúrbanització de la Uad-83 Ernest Lluch-Valldeix.

6. Proposta al Ple Municipal.

Direcció de promoció Econòmica

Servei d’Ocupació i Empresa

6.1 Adhesió al conveni signat entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Diputació de Barcelona per a l’establiment dels Punts d’atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE.

7. Precs i Preguntes.

 

 

La Secretària de la CIM de Desenvolupament Urbà i Econòmic.
Pilar Martí Camps