Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (05/03/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (05/03/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions El Carreró
Organisme
Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
Tipus de la sessió: CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
Caràcter sessió: ORDINARI
Número: 5
Data i hora: 05/03/2020 09:00
Lloc: Sala de reunions El Carreró

1. Aprovació de l’acta número 4 de la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2020.

2. Donar compte dels decrets signats de l’Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró.

3. Línies d’actuació 

3.1. Pressupostos participatius

4. Propostes a la Junta

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Donar compliment a la sentencia núm. 33/2020 de 4/02/2020, del Jutjat contenciós Administratiu núm 14 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 337/2018-BY, contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per A.M.C.S. 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS SERVEI D’INGRESSOS

4.2 Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 427/2017-A formulat per LMS contra una liquidació de
l'IIVTNU (2020/000008656).

4.3 Donar compte de la sentencia dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 136/2018-Y formulat per EICI, SA contra dues liquidacions de
l'IIVTNU (2020/000010660)

4.4 Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 162/2018-F formulat per JJ, SA contra una liquidació de
l'IIVTNU (2020/000010383).

4.5 Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs abreujat 171/2017-F2 formulat per MTL contra una liquidació de
l'IIVTNU (2020/000010653).

4.6 Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual desestima el recurs d'apel·lació 36/2019-J formulat per JST i RST contra la sentència dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.


SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació,mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament de combustible per
a vehicles de Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA i Pumsa per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 218.530,71 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte. (Exp. 4042/2020)


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4.8 Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la xarxa Corh (Comunitat de Recursos
Humans).


5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS


5.1 Aprovació de la pròrroga i de la modificació de l’ acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró (Exp. 10476/2019)

5.2 Ampliació del termini de la concessió de domini públic sobre la Masia de Cal Sastre.

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.3 Aprovació definitiva Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró 2020

6. Precs i preguntes