Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (16/04/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (16/04/2020)

Dia
Hora
Lloc
Skype
Organisme

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

Caràcter sessió: ORDINARI

Número: 6

Data i hora: 16/04/2020 11:00

Lloc: Skype


1. Aprovació de l’acta número 5 de la sessió ordinària del dia 5 de març de 2020.

2. Donar compte dels decrets signats de l’Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró.

3. Línies d’actuació

3.1. Informació seguiment de la situació de la crisi del coronavirus (Àmbit de Presidència, Bon Govern i Administració.)

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació,
mitjançant procediment obert, del servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de Mataró per
un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 283.334 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys de durada inicial del contracte. (Exp. 8126/2020)

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Aprovació de la modificació de les instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i de les entitats dependents

5.2 Autoritzar a la societat municipal Aigües de Mataró, SA a concertar una operació de crèdit a llarg termini d'import 3M.

5.3 Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2019

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.4. Aprovació de l ́estructura de costos del contracte del servei de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Mataró. Exp 7326/2020

6. Precs i preguntes

 

La secretària
Immaculada Pruna Ribas