Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/09/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/09/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns 14 de setembre de 2020 a les 13.00 hores, la qual es realitzarà de forma telemàtica amb a finalitat de garantir
el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció pe SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020 de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa
de represa al territori de Catalunya.


De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col•lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col•legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.
Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingé lloc el 31/08/2020.
2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractació-

3. Contractació servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal. Contractació serveis per procediment obert.

4. Adjudicació de la contractació de sistemes de seguretat amb càmares de vigilància al Polígon Pla d’en Boet (lot 1) i a l’aparcament del Parc de Rocafonda (lot 2)
5. Aprovar la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals,escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Ràdio, Consorci Digital Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

PRECS I PREGUNTES