Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (23/11/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (23/11/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 23 de novembre de 2020

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 09/11/2020

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

Servei Secretaria General

3. Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 137 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona que estima en part el recurs núm. 208/2018 interposat per la Fundació Mare Nostra en concepte de responsabilitat patrimonial ordenar l’execució de la sentència amb el pagament de la indemnització.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica

4. Donar compte de la Sentència núm. 227/2020, de 5 de novembre de 2020, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.1 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Sr. José Antonio Martínez González.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

5. Sol·licitud de pròrroga del termini d'execució del projecte CAFE NOU finançat per la Generalitat amb fons FEDER 2014-2020 i la Diputació de Barcelona.

Servei de Compres i Contractacions

6. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació mitjançant procediment obert, dels serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 978.808,26 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 20542/2020)

PRECS I PREGUNTES

David Bote Paz

L’Alcalde

Mataró, 19 de novembre de 2020