Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (29/06/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (29/06/2020)

Dia
Hora
Lloc
Telemàticament
Organisme

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/resque componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns 29 de juny de 2020 a les 13.00 hores, ella qual tindrà lloc de forma telemàtica degut a lestat d’alarmadecretat perl RD 463/2020 , de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. Els assumptes que es deliberaran seran elsconsignats en el següent

ORDRE DEL DIA

Vistes les restriccions a la mobilitat i les limitacions de les activitats no essencials establertes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial Decret prorrogat pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.

Vista la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents enmatèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transportpúblic i en matèria tributària i econòmica, per la qual s’estableix que els òrgans col·legiats de lesentitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetreactes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe icalamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar laconcurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

Vist el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàriesen l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que a la seva Disposició final segona afegeixun nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local(LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu,o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el funcionament delrègim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran,apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament elssubstitueixi a aquestefecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se,celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seusmembres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i lesdeliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de juny de 2020.2.  DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARO

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei d'Ingressos-

3. Donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en virtut de la qual estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 366/2019-E,  interposat per IPD i SOS contra el decret núm. 7265, de 20 de setembre de 2019, en virtut del qual es va declarar inadmissible a tràmit el recurs de reposició interposat contra la liquidació  núm. 4139610, de quota 1.686,34 euros, de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

-Servei de Gestió Econòmica--

4. Ratificació del desistiment de l’adquisició de 3 pisos dret de tanteig

PRECS I PREGUNTES

 

 

l’Alcalde,
David Bote Paz