Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (31/08/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (31/08/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA I CONVOCATÒRIA DE JUNTA DEL GOVERN DE 31/08/2020
1 En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns 31d´agost de 2020 a les 13.00 hores, la qual es realitzarà de forma telemàtica amb a finalitat de garantir el
compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció pe SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020 de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col•lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col•legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.


Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.
Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de juny de 2020.
2. DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARO
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica


3 .Informe d'execució pressupostària 2n trimestre 2020

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei de Llicèncie d’Obres i Activitats
4..Donar-se per assabentada de la Providència de 6 de juliol de 2020 que acorda la no admissió a tràmit del Recurs de Cassació número 1958/2020, interposat per JOSEP MARIA COLOMER RIBOT SL.

Servei d’Urbanisme i Patrimoni
5.. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Camí Ral de la Mercè.
6. Aprovació inicial segona del Nou Pla de millora urbana àmbit Illa 1a. Torre Barceló 


CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Assessorament i Gestió
7..Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 99/2020, de 16 de juny de 2020, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 423/2019 V.

PRECS I PREGUNTES
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic
8..Aprovar la imposició de sancions a J.T.P per la comissió d’una infracció molt greu i dues de greus en materia de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 247/19 GP).
9. Aprovar la imposició de sancions a J.R.R.. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 307/19 GP).
10.. Aprovar la imposició de sancions a F.J.R.M. per la comissió d’una infracció molt greu i una de greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 58/20 GP)
11. Aprovar la imposició de sancions a M.M.C. per la comissió d’una infracció molt greu i tres de greus en materia de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 65/20 GP).

12. Aprovar la imposició de sancions a O.I.. per la comissió d’una infracció molt greu i tres de greus en materia de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 67/20 GP).

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-


13. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per GGR.
14. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CVC.

L’Alcalde Accidental,
Juan Carlos Jerez Antequera