Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (16/07/2020)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (16/07/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret  

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de  16 de juliol de 2020

Òrgan: Alcaldia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 16 de juliol de 2020, a les 19,00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

 

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

JUNTA DE PORTAVEUS

1          Donar compte del decret  de l’Alcaldia núm.4705 de 9 de juliol, de modificació del decret de l’alcaldia 5433/2019 de 5 de juliol d’Organització i Competències del Govern Municipal.                     

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ                    

Servei de Secretaria General                             

2          Proposta de Festes Locals per a l’any 2021        

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica                                              

 

3          Aprovar l’expedient de modificació de pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2020

 

Servei de Compres i Contractacions

Donar compte dels següents Decrets d'Alcaldia per crisi COVID19:

 

4          Donar compte del decret 4360/2020, de 29 de juny del Contracte d’emergència pel servei d’intervenció comunitària per informar sobre les mesures vigents per a la contenció de la pandèmia.

5          Donar compte del decret 4356/2020, de 29 de juny, del Contracte d’emergència pel servei d’ampliació de les voreres mitjançant pintura, senyalització i pilones, per tal de poder mantenir la distància social. 

6          Donar compte del decret 4358/2020, de 29 de juny del Contracte d’emergència pel subministrament de 20.000 mascaretes KN 95, per evitar el risc de contagi per l’exposició del COVID19

7          Donar compte del decret 4362/2020, de 29 de juny del Contracte d’emergència pel subministrament de crema solar pels informadors que hi haurà a les platges per informar a la ciutadania de les noves normes de distanciament social acordades per la lluita contra el COVID 19

 

                                                                                    

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona