Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de novembre (05/11/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari de novembre (05/11/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 5 de novembre de 2020

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de novembre de 2020, a les 19:20 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de represa al territori de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 1 d'octubre de 2020 i extraordinària del dia 22 d'octubre de 2020.

2. DESPATX OFICIAL

DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID-19


3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 6625/2020 de 16 d'octubre, d'activació de la fase d'emergència del Pla Bàsic d'Emergència Municipal, activat per malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.


DICTÀMENS

JUNTA DE PORTAVEUS


4. Donar compte de la presentació de l'informe anual 2019 del Defensor del Ciutadà de Mataró


CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència


5. Aprovar canvi representant municipal en el Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró


CIM D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica


6. Aprovar la concertació d'una nova operació d'endeutament a llarg termini, d'import màxim 1.654.974,05 amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2020.

7. Aportació de socis per compensar resultats negatius d'exercicis anteriors mitjançant la cancel·lació del saldo pendent del préstec amb PUMSA per la Nau Minguell.

8. Donar compte de l'informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de 2020.


CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D'URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d'Urbanisme i Patrimoni


9. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les bases d'atorgament de subvencions per al foment de la realització d'obres de restauració, conservació i millora dels elements catalogats del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

10. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació MPG 107 de regeneració urbana de l'entorn del carrer Biada i carrer Goya.

11. Aprovació de les actes de delimitació del terme municipal amb Argentona, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres, promogut per la Direcció General d'Administració Local i el suport tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).


Servei de Llicències d'Obres i Activitats


12. Imposició de sanció per infracció urbanística molt greu en sòl no urbanitzable a la finca situada a Veïnat de Mata, 15, Polígon 9, Parcel·la 65, per la realització de diverses obres sense títol habilitant no legalitzables.


DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei d'Ocupació i Empresa


13. Ratificació pel Ple de la Corporació del decret d'esmena de les bases reguladores i de la convocatòria d'ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d'interessos derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID-19.


IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ


14. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-MES per al llançament d'una campanya d'estímul al comerç i la restauració locals.

15. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró de millora en el temps d'expedició de la tramitació de llicències municipals.

16. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía de recolzament al gremi de bars, restauració i centres d'estètica de Mataró davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat i de creació d'ajuts econòmics per aquests sectors.


PRECS I PREGUNTES


17. Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la provisió i habilitació de lavabos per a gent gran.

18. Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía amb relació als àudios i vídeos alertant sobre la greu situació de la pandèmia a Mataró publicats a les xarxes socials de l'Ajuntament de Mataró.

19. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró amb relació a la fira de Nadal i la cavalcada de Reis.

20. Prec que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-MES per l'arranjament de l'espai entre el Passatge del Pou d'Avall i la Plaça de la Muralla.

21. Prec que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre mesures preventives enfront del covid-19 al servei d'autobusos urbans de Mataró.

22. Prec que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-MES per demanar al departament d'Interior que traspassi a l'Ajuntament l'import de les multes imposades a Mataró per destinar el seu import a la reconstrucció social i econòmica.

23. Pregunta que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l'Ordenança Municipal de Guals i Estacionaments Reservats.

24. Prec que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-MES per constituir una Taula de Treball sobre les necessitats de les dones en la menopausa.

25. Prec que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-MES per a què es procedeixi a la reparació de les incidències registrades a diferents pavellons esportius de la ciutat.

 

 

 

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona