Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'octubre (01/10/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'octubre (01/10/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret  

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió d'1 d’octubre de 2020

ÒrganSecretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 d’octubre de 2020, a les 19.00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.


De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 3 de setembre de 2020.


2. DESPATX  OFICIAL


DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19


3. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 5697/2020 de 10 de setembre, de mesures de prevenció per prevenir el risc de rebrot de transmissió de la COVID-19 en fase d’alerta.


DICTÀMENS

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 
4.
 Donar compte de  l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció General corresponent a l’exercici 2019.

 
5.
 Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2019. 


CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica


6. Actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró, referida a 31/12/2019.

 
Servei de Compres i Contractacions

 
7.
 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 54.305.383,66 euros, IVA no inclòs, pels cinc de durada del contracte, i modificació de l’ estructura de costos del contracte.


Direcció de Recursos Humans

 
8.
 Quarta pròrroga de l'adhesió a l'acord del Programa "Treball i Formació" promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 
CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

 
9.
 Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de les subvencions per a la transformació digital del comerç i la restauració de Mataró amb motiu de l'impacte econòmic de la Covid19.

 
IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ


10. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la posada en marxa de la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendaments d’habitatge.


11. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la creació d’un potent equipament cultural i multidisciplinar a la illa de Can Cruzate.


12. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía relativa al suport i l'elaboració d'un pla d'ajudes específic al sector de l'oci nocturn, la restauració i els locals musicals.


PRECS I PREGUNTES


13. Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per l’establiment de reducció del límit de velocitat a 30 km/h de manera generalitzada.


14. Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la senyalització a la Ronda O’Donnell de Peramàs-Esmandies.

 

15. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació als greus problemes d'okupació il·legal a Mataró


16. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’aplicació i resultats de diverses iniciatives aprovades al Ple respecte a habitatge.


17. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’ampliació del centre comercial Mataró Parc.


18. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’activitat cultural a Mataró.


19. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’Espai Mataró i l’Atenció Ciutadana.


20. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’arbrat viari.


21. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el manteniment dels semàfors.


22. Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per promoure la utilització de mètodes que permetin la comunicació entre les persones sordes i el personal de l'administració municipal.

 

 

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona