Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (11/11/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (11/11/2021)

Dia
Hora
Lloc
Centre Cívic Pla d'en Boet - Sala 14
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


1. Aprovació de l' acta número 21 de la sessió ordinària del dia 28 d' octubre i l' acta número 22 de la sessió extraordinària i urgent del dia 4 de novembre.

2. Donar compte dels decrets signats de l' àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d' actuació.

4. Propostes a la Junta.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Exp. 2019/42805, Donar-se per assabentat de la Sentència desestimatòria, recaiguda en el Procediment abreujat 191/2019-I, interposat per Verti Aseguradora i Sr. DRR.

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.2 Donar compte de l’Informe d’execució pressupostària del 3r trimestre del 2021.

4.3 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de 2021.

4.4 Seguiment del 3er trimestre 202 del Pla d' Ajust.

4.5 Aprovar la factura del casal de la gent gran del 1 al 18 de juliol i les factures de maig i juny de la oficina jove, per un import total de 86.350,40€ a la Fundació Pere Tarrés.

4.6 Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de setembre 2021 dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 354.284,70 euros.

4.7 Aprovació del Conveni de cessió finca zona Valldeix a favor de la Generalitat de Catalunya per a la gestió d’una antena de telecomunicació.

 

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.8 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei postal ordinari per l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró Maresme per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 133.100,44 euros, iva no inclòs, per l’ any de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000108999).

4.9 Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de material informàtic i de telecomunicacions per a l’Ajuntament de Mataró.

4.10 Inici de l’expedient i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars a de contractació del servei de replantada d’arbrat viari i zones verdes de Mataró.