Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (04/03/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (04/03/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 4 de març de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta número 3 de la sessió ordinària del dia 18 de febrer del 2021.

2. Donar compte dels decrets signats de l'Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3. Línies d'actuació

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D'INGRESSOS

4.1. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 262/2018-A, interposat per C.L.G.C. i J.O.G., relatiu a liquidacions de l'IIVTNU.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACIONS

4.2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de senyalització horitzontal i vertical a la ciutat de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 728.421,16 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2233/2021).

4.3. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, pel contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes del municipi de Mataró, per un import de 41.457,28 €.

4.4. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 522.000 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

5.1. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada  per Bankia, SA (2019/000005144).

5.2. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per V.V.LL.R. i C.C.A. (2019/000019128).

5.3. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per J.A.R.C. (2019/000020085).

6. Precs i preguntes

 

Immaculada Pruna Ribas

La secretària

Mataró, 1 de març de 2021