Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (09/12/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (09/12/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sala 14
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l' acta número 24 de la sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats de l' àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3. Línies d' actuació

3.1 Mataró Connecta

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.1 Aprovació del Protocol per a la prevenció i l’abordatge de la discriminació i/o de l’assetjament sexual o per raó de gènere

4.2 Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IJP

4.3 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JGF

4.4 Aprovació i signatura del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró en relació amb la instrucció d’expedients de naturalesa disciplinària en l’àmbit de la policia local del municipi.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.5 Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes d’octubre 2021 dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 358.647,52 euros.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.6 Adjudicació de la contractació de la concessió del servei de bar a la piscina municipal de Mataró.

4.7 Iniciar la contractació i aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de control integral de plagues urbanes.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Modificació LOT 3, servei de qualitat i proximitat, del contracte dels serveis de recollida selectiva de residus municipals, de la neteja viària i platges (Exp. 2020/000007326)

5.2 Desestimar la sol·licitud presentada per SABA aparcamientos SA de reequilibri dels contractes de concessió administrativa per la situació de fet creada per la COVID-19 – GTM 30385/2020