Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (18/03/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (18/03/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 18 de març de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta número 4 de la sessió ordinària del dia 4 de març i l'acta número 5 de la sessió extraordinària de l'11 de març de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats de l'Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3. Línies d'actuació

3.1. Aprovació del Pla de Control Tributari 2021

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1. Aprovar la indemnització corresponent al contracte pel Servei d’intervencions preventives comunitàries emmarcades en el Pla Municipal de drogodependències a l’empresa FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ per un import de 1.928,95 €.

4.2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de l’enllumenat públic de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.182.344,40 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2020/000055686).

4.3. Desestimació del recurs de posició contra l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2021 (2019/000003801).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.4. Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ATR

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D'INGRESSOS

5.1. Modificació dels preus públics per la prestació del servei d'aparcament als pàrquings municipals

5.2. Denegació de la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada per BANKIA, SA, contra una liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (exp. núm. 2019/000025374).

 

Immaculada Pruna Ribas

La secretària

Mataró, 15 de març de 2021