Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (29/04/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (29/04/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 29 d'abril de 2021

Hora: 9:54 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

1. Aprovació de l' acta número 8 de la sessió ordinària del dia ordinària del dia 15 d' abril del 2021
2. Donar compte dels decrets signats de l' Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.
3. Línies d´actuació.
4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS


4.1 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AQR
4.2 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AOB

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
COMPRES I CONTRACTACIONS

4.3 Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa TECNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL SL, pel contracte de control de qualitat de la prestació dels serveis de recollida de residus, neteja viària i neteja passeig marítim i platges al municipi de Mataró, per un import de 6.382,44€.

4.4 Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa SOLIDANÇA, EMPRESA D’INSERCIÓ SL pel contracte de gestió de les deixalleries del Pla d’en Boet, carrer Galícia i mòbil del municipi de Mataró, per un import de 800,14€.

4.5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió de l’ Escola Municipal de Música de Mataró per un mport fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.465.038 euros, IVA exempt, pels dos
anys de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000012770)

4.6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació,
mitjançant procediment obert, del servei de manteniment i millora dels sistemes de regulació del trànsit i
de la xarxa de comunicacions per fibra òptica per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 1.142.224,82 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte
(Exp. 2021/000018414).

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.7 Seguiment de l’execució pressupostaria del primer trimestre de l’exercici 2021
4.8 Adquisició d’un habitatge per dret de tanteig i retracte (zona Rocafonda)
5. Propostes al Ple
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICAS

5.1 Seguiment del 1r trimestre 2021 del Pla d’Ajust
5.2 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al quart trimestre de 2020
5.3 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al primer trimestre de 2021
5.4 Aprovar la modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost 2021

COMPRES I CONTRACTACIONS

5.5 Adjudicació dels serveis de recollida selectiva de residus municipals, de la neteja viària i de platges (Exp. 2020/000007326)

SERVEI D' INGRESSOS

5.6 Aprovació de les modificaciones dels preus públics de la Direcció de Cultura per al curs 2021-2022.
5.7 Aprovació de les modificaciones dels preus públics de la Direcció d'Ensenyament per al curs 2021-2022.

 

6. Precs i preguntes

Immaculada Pruna Ribas

La secretària

Mataró, 26 d'abril de 2021