Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (03/05/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (03/05/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 5 de maig de 2021

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior de 19/04/2021
2. DESPATX OFICIAL
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica
3. Adquisició directa d’un habitatge en exercici de dret de tempteig i retracte, zona Rocafonda.
4. Seguiment de l’execució pressupostària del primer trimestre de l’exercici 2021

Servei de Compres i Contractacions

5. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa TECNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN
Y GESTIÓN AMBIENTAL SL, pel contracte de control de qualitat de la prestació dels serveis de recollida de residus, neteja viària i neteja passeig marítim i platges al municipi de Mataró, per un import de 6.382,44€

6. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa SOLIDANÇA, EMPRESA D’INSERCIÓ SL pel contracte de gestió de les deixalleries del Pla d’en Boet, carrer Galícia i mòbil del municipi de Mataró, per un import de 800,14€.

7. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió de l’ Escola Municipal de Música de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.465.038 euros, IVA exempt, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000012770).

8.Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment i millora dels sistemes de regulació del trànsit i de la xarxa de comunicacions per fibra òptica per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.142.224,82 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000018414).

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT
DEL TERRITORI
Direcció d’Urbanisme i Planificació

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni

9. Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 23.03.2021, que desestima el recurs ordinari núm. 248/2014, interposat contra la Modificació segona del Pla general d’ordenació municipal 1996 àmbit discontinu Riera de Cirera–Rocafonda (GTM 2020/5900- MPG-48 annex II).

10.Donar compte de la Provisió del Tribunal Suprem de 08.04.2021, que inadmet a tràmit el recurs de cassació interposat contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs ordinari núm. 11/2015, interposat contra el Pla de millora urbana del sector Riera de Cirera–Rocafonda. (GTM 2020/5454 – PMU-04)

11. Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 23.03.2021,que estima el recurs d’apel·lació núm. 35/2016, contra la Sentència que estimava en part el recurs interposat contra l’acord de suspensió de la tramitació d’instruments de gestió
urbanística al sector El Sorrall.(GTM 2020/5436- MPG-74).

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA
-Servei d’Assessorament i Gestió

 

12. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 99/2021, de 4 de març de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 310/2020-A, contra la resolució dictada el 9 de juliol de 2020 per la regidora delegada de Seguretat Pública, que resol desestimar el recurs de reposició interposar contra la sanció, per import de 600 euros, en relació a l´expedient administratiu 1900000765, per no
haver donat compliment a l´obligació d´identificació del conductor

PRECS I PREGUNTES
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
CIM D’ADMINSITRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica

 

13. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AQR
14. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AOB

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA
-Servei d’Assessorament i Gestió

15 .Aprovar la imposició de sancions a M.H.C per la comissió infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 209-20 GP

16. Aprovar la imposició de sancions a M.L.R per la comissió infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 34-21 GP).
16.

17. Aprovar la imposició de sancions a IMR per la comissió infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 456-20 GP).
18. Aprovar la imposició de sancions a YRH per la comissió d´infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 101-21 GP).

David Bote Paz

L’Alcalde

Mataró, 21 de gener de 2021