Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (08/03/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (08/03/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 8 de març de 2021

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior d'1/03/2021

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei d’Ingressos

3. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona en el recurs contenciós Administratiu núm. 262/2018-A, interposat per C.L.G.C. i J.O.G., relatiu a liquidacions de l’IIVTNU.

Servei de Compres i Contractacions

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de senyalització horitzontal i vertical a la ciutat de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 728.421,16 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2233/2021).

5. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, pel contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes del municipi de Mataró, per un import de 41.457,28 €.

6. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 522.000 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

PRECS I PREGUNTES

 

David Bote Paz

L’Alcalde

Mataró, 4 de març de 2021