Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (17/05/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (17/05/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 17 de maig de 2021

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns 17 de maig a les 13:00 hores, la qual es realitzarà de forma telemàtica amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció pe SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020 de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.
Vista la RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig , per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Atès la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària causada pel COVID-19.
De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la
situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en
territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.
Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.
Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 3/05/2021

2. DESPATX OFICIAL
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
3. Aprovació oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2021 i modificació de l’oferta d’ocupació pública del 2020

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica

4. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JEZG
5. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IHR.
6. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RVLL


L´Alcalde,
David Bote Paz

Mataró, 13  de maig 2021