Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (19/04/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (19/04/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 19 d'abril de 2021

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 6/04/2021

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

3. Adquisició directa d’un habitatge en exercici de dret de tempteig i retracte, zona Cerdanyola

Servei de Compres i contractacions

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 351.863,53 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000012569).

5. Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (Exp.2019/000017282).

6. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ CEO DEL MARESME, pel contracte del servei de neteja de zones verdes i manteniment d’equipaments de Mataró, per un import de 82.543,54.

7. Desestimació modificació servei de gestió i dinamització del centre Cívic Espai Gatassa. (GTM 2019/000005076).

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica

8. Resolució recurs de reposició interposat per la Sra. JOR contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2021, relatiu a la denegació de compatibilitat de segona activitat.

 

David Bote Paz

L’Alcalde

Mataró, 15 d'abril de 2021