Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (19/07/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (19/07/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 19 de juliol de 2021

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 28/06/2021

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Compres i Contractacions

3. Adjudicació del Servei de manteniment i millora dels sistemes de regulació del trànsit i de la xarxa de comunicacions per fibra òptica (GTM 2021/000018414).

4. Adjudicació del Servei de gestió de l’Escola Municipal de Música de Mataró.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PMU-11 Iveco-RENFE / Farinera relativa a les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de Reparcel·lació del PMU

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Servei d’Assessorament i Gestió

6. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 187/2021, de 23 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 410/2019-A contra la resolució dictada el 25 de juliol de 2019 pel Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

7. Ratificació acord de la concessió per la instal·lació ascensor a la Rda. Sant Oleguer, 9-11

8. Ratificació acord de la concessió per la instal·lació ascensor a la Rda. Sant Oleguer, 41-43

9. Ratificació acord de la concessió per la instal·lació ascensor a la Rda. Sant Oleguer, 29-31

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

10. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JDM.

11. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IPM.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Servei d’Assessorament i Gestió

12. Aprovar la imposició de sancions a O.G., per la comissió d’infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 95-21 gp).

13. Aprovar la imposició de sancions a G.P.M., per la comissió d’infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 96-21 gp).

14. Aprovar la imposició de sancions a R.D.M., per la comissió d’infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 77-21 gp).

15. Desestimar les al·legacions presentades a la proposta de resolució en matèria de gossos potencialment perillosos,per C.S.C i imposar una sanció de 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència i 3.001,00 euros per no disposar d'assegurança de responsabilitat civi.

16. Desestimar el recurs de reposició presentat per J.T.M, en matèria de gossos potencialment perillosos, contra l'acord pel qual s'imposaven les següent sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil, 3.001,00 euros per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública i 300,52 euros per la manca d'identificació del gos amb microxip.

 

David Bote Paz

L’Alcalde

Mataró, 15 de juliol de 2021