Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (27/12/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (27/12/2021)

Dia
Hora
Lloc
Format telemàtic
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 13 de desembre de 2021.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

3. Donar-se per assabentat de la Sentència número 317/2021, d´15 de desembre de 2021, dictada en el Procediment abreujat núm. 45-2021 B, en el recurs interposat contra Decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pel Sr. A.A.P.C.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de compres I contractacions

4. Inici expedient contractació del Servei d’Atenció al públic i gestió de les activitats didàctiques i difusió patrimonial i turística

5. Inici expedient contractació de les obres del Projecte Executiu CareCityLab, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació .

6. Inici expedient contractació de les obres del Projecte executiu de reforma i millora del Poliesportiu Eusebi Millan.

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

7. Addenda al conveni entre la fundacio Unió de Cooperadors de Mataró i l' Ajuntament de Mataró per a la concessió d' un ajut econòmic.

8. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de novembre 2021 dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 359.036,00 euros.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei de Llicències d’Obres i Activitats

9. Donar per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 3324, de 6 de juliol de 2021, que declara desestimar el recurs contenciós-administratiu interposat pel MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA- DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CATALUNYA contra la resolució del director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya, de data 28.01.2019, per la qual s’autoritzava a l’Ajuntament de Mataró a ocupar el domini públic marítim per terrasses sobre el passeig marítim vinculades a establiments de restauració.

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni

10. Donar compliment a la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, de 14 d’octubre de 2021, en incident d’execució de sentència núm. 8/2021, en relació a l’anul·lació del decret d’aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació de la UA-72 de Can Quirze.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM QUALITAT URBANA:SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA.

-Servei d’Assessorament i Gestió

11. Desestimar el recurs de reposició interposat per E.B.P, en representació de C.S.C., en matèria de gossos potencialment perillosos per faltes greus i molt greus.