Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (29/11/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (29/11/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de novembre de 2021.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Adquisició immobles de PUMSA per dació en pagament.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI.

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni-

4. Donar compliment a la Sentència núm. 4084/2021 de 19 d’octubre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, que estima el recurs d'apel·lació núm. 317/2020, i anul·la el Projecte d’urbanització sector el Sorrall, fase 1: transformació de la carretera C-1415c en via urbana i el Projecte d’urbanització sector el Sorrall, fase 2: vial d’enllaç entre la rotonda ramal C-60 i la carretera C-1415c, aprovats per decrets d’alcaldia de 7 de març de 2017.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS.

-Servei Equipaments Municipals-

5. Aprovació inicial del Projecte Executiu «Reforma i Millora del Pavelló Poliesportiu Eusebi Millan», amb un pressupost total d ́execució per contracte de 1.490.715,86 euros (21% IVA inclòs).

6. Aprovació inicial del Projecte Executiu «CareCity Lab (PECT)», amb un pressupost d ́execució per contracte de 1.941.725,20 euros (21% IVA inclòs)

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió-

7. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 297/2021, de 26 d’octubre de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 233/2020-A .interposat per A.G.S., contra sanció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor I seguretat Viària.

8. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 285/2021, de 20 de setembre de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 09 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 45/2020-B, interposat per R.E.M. per per la desestimació de les al.legacions contra decret 8471/2019 de 29 d’octubre en matèria de protecció de legalitat ambiental per l’activitat taller de venda i reparació de motos.


Precs i Preguntes

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament I Gestió-

9. Aprovar la imposició de sancions a S.G.R., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (361/21 gp).

10. Aprovar la imposició de sancions a M.C.V., per la comissió d’infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (454/21 gp).

11. Aprovar la imposició de sancions a G.F.F., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (280/21 gp).

12. Aprovar la imposició de sancions a H.A., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (47/21 gp).