Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (31/05/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (31/05/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Ordre del dia


1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 17/05/2021

2. DESPATX OFICIAL
CIM PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ
-Presidència

3. Aprovació del Pla d’Actuació Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador 2021-2023

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
-Servei de Secretaria General

4. Donar compliment de la Sentència núm. 108/2021 de 30/04/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 232/2020-J interposat
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per la Sra. N.M.J.
-Servei de Compres i Contractacions

5. Adjudicar a SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA el servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró, per un import de 465.561,75€ IVA no inclòs i en les condicions
proposades en la seva oferta

6. Adjudicar la contractació del servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal a favor de l’empresa Emergències Setmil, SL.

7. Adjudicar la contractació del servei de gestió dels serveis juvenils d´informació, assessorament
i intervenció socioeducativa a favor de l’empresa Iniciatives i Programes SL.

8. Adjudicar la contractació del subministrament de bosses compostables i estandaritzades per a la recollida selectiva de residus a favor de l’empresa ID Waste SL.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

Direcció d’Urbanisme i Planificació
-Servei d’Urbanisme i Patrimoni

9. Donar-se per assabentats de la Sentència de 05.05.2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació 368/2020, interposat per l’Ajuntament contra Sentencia JCA núm. 16 de Barcelona de 18.11.2019, relativa a l’incident d’execució perliquidació d’interessos (sector Vallveric).

CIM INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
-Habitatge

10.Conveni de SAREB i signatura dels primers usdefruits


CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

 

Servei d’Assessorament i Gestió

11. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 152/2021, de 26 d´abril de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 365/2018-F, contra el Decret 5048/2018, de 4 de juny del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS
-Equipaments Municipals

12. Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma i rehabilitació de l´edifici de la plaça Espanya,amb un pressupost per coneixement de l´administració de 1.665.272,27 euros(21% IVA inclòs).

Espais Públics

13. -Aprovació inicial del Projecte Modificat d´urbanització de la Rda. Bellavista de Mataró, promogut per AMSA, amb un pressupost d´execució per contracte de 2.047,372,53 euros (IVA
inclòs).
14. Acceptació dels nous preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i aprovació de la despesa prevista per a l´any 2021 i per
import de 3.579.543,97 euros (21% d´IVA inclòs).

PRECS I PREGUNTES
Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica
 15. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CLM
 16. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MOB

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

 

-Servei d’Assessorament i Gestió

17. Estimar parcialment les al·legacions presentades al decret d´inici per A.G.C i imposar per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos perillosos les següents sancions: 1.442,43 euros per portar el gos sense llicència i una sanció de 180,31 euros per dur el gos sense morrió a la via pública.

18. Aprovar la imposició de sancions a G.M.C, per la comissió d’infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Exp. 45-21 GP).

19. Aprovar la imposició de sancions a HM.M.C, per la comissió d’infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Exp 453-20 GP).

20.Aprovar la imposició de sancions a AM.M.R,per la comissió d’infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 460-20 GP)

21. Aprovar la imposició de sancions a Y.M. per la comissió d’infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (392-20 GP)

22. Aprovar la imposició de sancions a ME.C.C. per la comissió d’infraccions greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (46-21 GP)

L’Alcalde,
David Bote Paz