Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (8/02/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (8/02/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 8 de febrer de 2021

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 25/02/2021

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Compres i Contractacions

3. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, per la suspensió del contracte dels serveis d’atenció als infants en les escoles bressol municipals per un import de 60.192,98 €. Gtm 18858/2019.

4. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa MUSICOP SCCL, per la suspensió del contracte del servei de direcció pedagògica, docència i vigilància dels diferents programes educatius i les activitats de l’Escola Municipal de Música de Mataró per un import de 23.043,17 €. Gtm 32484/2019

5. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, per la suspensió del contracte dels serveis juvenils d'informació, assessorament i intervenció socioeducativa dins els que està inclòs el servei de patis oberts a les Escoles per un import de 17.051,23 €. GTM 8957/2019.

6. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió integral de la xarxa de casals de gent gran, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 634.839,16 €, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 11937/2020.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

7. Donar per assabentat de la sentència de Jutjat contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona de desestimació recurs contra decrets municipals amb costes, en recurs 269/18 B.


PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica

8. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AAG

9. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per.MFR

10. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JOR

11. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IJP

12. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LGR

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Servei d’Assessorament i Gestió

13. Aprovar la imposició de sancions a A.N.M. per la comissió infraccions greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.300-19 GP).

14. Aprovar la imposició de sancions a S.T.V. per la comissió d’una infracció molt greu i dues de greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.(exp.142-20 GP).

15. Aprovar la imposició de sancions a A.J.D. per la comissió d’una infracció molt greu i dues de greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.(exp.141-20 GP).

David Bote Paz

L’Alcalde

Mataró, 4 de febrer de 2021