Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de desembre (23/12/2021)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de desembre (23/12/2021)

Dia
Hora
Lloc
Format telemàtic
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 23 de desembre 2021

Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 23 de desembre de 2021, a les 19,00 hores, en format telemàtic, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

 1.-     Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Mataró 2022-2023.-

 
Servei de Secretaria General

2.-     Aprovació del Pla anual normatiu 2022 de l’Ajuntament de Mataró.-

3.-     Aprovació nomenament de nou vocal en la Junta del Patronat de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró.-

 

 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

 4.-     Aprovar la factura d’import 99.750,38€ corresponent a l’amortització i finançament del Servei de recollida de residus, neteja viària del passeig marítim i de les platges de Mataró del mes de maig 2021, facturada per l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA.-

5.-     Aprovació dels contractes programes entre l’Ajuntament de Mataró i les seves entitats dependents: Aigües de Mataró, SA, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, per al període 2022-2025.-

6.-     Aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2022.-


Servei d’Ingressos   

7.-     Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022.-

8.-     Aprovació definitiva de les bases reguladores d’ajuts per ajudar la ciutadania per necessitats diverses, per a l’exercici 2022.-


Servei de Compres i Contractacions

 9.-     Aprovar la modificació LOT 3, servei de qualitat i proximitat, del contracte dels serveis de recollida selectiva de residus municipals, de la neteja viària i platges.-

10.-   Desestimar la sol·licitud presentada per SABA Aparcamientos SA de reequilibri dels contractes de concessió administrativa per la situació de fet creada per la COVID-19.-

11.-   Aprovació de la pròrroga i del pressupost de l’aportació municipal del servei urbà de transport Mataró Bus de l’ exercici 2022.-

12.-   Aprovació de la liquidació provisional del servei urbà de transport Mataró Bus de l’exercici 2021.-

13.-   Aprovació de la liquidació definitiva del servei urbà de transport Mataró Bus de l’exercici 2020.-

 

 

                      

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

Gemma Garcia Ramos