Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de juliol (22/07/2021)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de juliol (22/07/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 22 de juliol de 2021, a les 19:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

Vista la RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Atès la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària causada per la COVID-19.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

 

DICTÀMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

1. Proposta de Festes Locals per a l’any 2022.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

2. Aprovar una modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2021.

3. Autoritzar canvi titular concessió administrativa per a l’explotació de les places d’aparcament i trasters resultants de la construcció d’un aparcament a construir ocupant una part del subsòl de domini públic de la Unitat d’Actuació UA-76 “Cooperativa Agrària”, a favor de Port Avinyon SL”

Servei de Compres i Contractacions

4. Adjudicació del servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5. Inici d’expedient per a l’extinció de la concessió de l’ús privatiu d’una porció de 1.860 m2 del sòl del parc de Can Soleret, qualificat de sistema de parcs i jardins urbans, limítrofa amb la parcel·la comercial 6B3 del Pla especial de Can Soleret, atorgada a favor de GARDEN CENTER LLAVANERAS, S.L.

Direcció de Promoció Econòmica

Servei d'Ocupació i Empresa

6. Ratificació pel Ple del decret 6293/2021 de 7 de juliol, d’esmena de les bases reguladores i convocatòria de subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del Pla de reactivació de l’ocupació de la Diputació de Barcelona.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Igualtat i Diversitat Ciutadana

7. Aprovació Bases de Subvenció per a l’Emancipació Juvenil.

 

                 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona