Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (14/07/2022)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (14/07/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1.    Aprovació de l' acta número 13 de la sessió ordinària del dia 23 de juny de 2022.

2.    Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3.    Línies d' actuació

4.    Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Aprovació una modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022.

4.2 Mutació demanial finca Institut Miquel Biada a favor del Departament d'Educació Generalitat de Catalunya.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d´ atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona,
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 4.332.571,76 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

4.4 Aprovació de les Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de
places de la plantilla per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal.

4.5 Modificació de l’article 25 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les
condicions de treball del personal funcionari i l’article 26 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents
sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral, per introduir-hi una gratificació per
assistència a processos selectius

5.    Precs i preguntes

 

 

La secretària
Immaculada Pruna Ribas