Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (31/03/2022)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (31/03/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l' acta número 7 de la sessió ordinària del dia 17 de març de 2022.

2. Donar compte dels decrets de l' Àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3. Línies d'actuació

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Adjudicació del procediment de contractació del Projecte executiu de reforma i millora del Poliesportiu Eusebi Millan – LOT 1 – EXTRACCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT, gtm 117471/2021

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.2 Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de febrer 2022 dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 363.202,81 euros

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Mataró

5.2 Desafectació finca D1 Projecte de reparcel·lació voluntària del Pla Parcial can Serra.

5.3 Aprovació modificació de crèdit pressupost exercici 2022.

5.4 Atorgament per part de l’Ajuntament d’un préstec a llarg termini a AMSA d’import 2.400.00 0€ per al finançament d’inversions

SERVEI D' INGRESSOS

5.5 Aprovació de les modificacions dels preus públics del Sorrall per a l’exercici 2022

5.6 Aprovació de l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Mataró en favor de la Diputació de Barcelona

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA

5.7 Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places, aprovació de les bases reguladores de la borsa oberta, del document de creació de llista d’espera específica i dels criteris de gestió llistes d’espera.

5.8 Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2022 5.9 Aprovació de la modificació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2022


6. Precs i preguntes