Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) (18/05/2022)

Escoltar

Consell d'administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) (18/05/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, 63
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l’acta corresponent a la reunió del Consell d’Administració del dia 30 de març de 2022.

 

2. Donar compte de l’acceptació, nomenament i presa de possessió de la consellera Anna Villarreal Pascual com a Presidenta del Consell d’Administració, i proposta d’atorgament de poder i facultats al seu favor.

 

3. En relació a les obres relatives al Projecte d’Urbanització del PMU EL RENGLE ANNEX ILLA 1, ZONA VERDA, es proposa:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.

b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.

c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

 

4. En relació al subministrament per l’adquisició d’uniformes pel personal dels serveis de zona blava, grua i aparcaments, gestionats per PUMSA:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de la compra.

b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.

c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

 

5. En relació al subministrament de camions grua:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de la compra.

b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.

c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

 

6. Proposta de permuta de l’indivís del 33,49% de la finca I.2 de la UA-84 “EIX HERRERA”, a canvi de la construcció futura de 10 habitatges qualificats amb HPO.

 

7. Proposta constitució d’un dret d’ús sobre els locals 1.02 i 1.03 de l’edifici del Rengle a favor de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME.

 

8. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

 

9. Informació relativa a altres temes d’interès.

 

10. Nomenament de dos interventors d’acta.

 

11. Sobrevinguts.

 

12. Precs i preguntes.

 

 A  l’espera de la seva assistència i participació, el/la saludo cordialment,         

 

 

Presidenta del Consell d’Administració

Anna Villarreal Pascual