Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/05/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/05/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns
2 de maig de 2022, a les 13:00 hores, a la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4-04-2022

2. DESPATX OFICIAL
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestíó Econòmica

3.Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de març 2022 dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, i ABD Asociación Bienestar y Desarrollo per un
import total de 218.504,16 euros.

Servei de Compres i Contractacions

4. Inici contractació del servei de manteniment d’instal·lacions de climatització en edificis municipals

5.Adjudicació del procediment de contractació del Projecte executiu de reforma i millora del Poliesportiu Eusebi Millan - LOT 2: Obra civil i instal·lacions i LOT 3: Paviment i equipament
esportiu, gtm 117471/2021

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI.
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6. Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 1073 de 25-03-2022, del Tribunal Superior deJustícia,que desestima el recurs contenciós 415/2021, que dimana del recurs ordinari 537/2012
i d’apel·lació 35/2016, interposat contra l’acord plenari de 07-06-2012 de suspensió de projectes de gestió urbanística a l’àmbit del Pla parcial El Sorrall.

 

7.Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 99 de 12-04-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari 55/2019, interposat contra
la desestimació de la petició de caducitat del compte de liquidació definitiva del Pla parcial Can Quirze i de devolució dels imports pagats en concepte de quotes d’urbanització

 

CIM QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA
-Policia Local

8. Concessió de Medalles al Mèrit Professional de primera i segona categoria.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Servei d’Habitatge

9.Ratificació del decret de modificació de bases del projecte Lloguem per ampliació dotació pressupostària.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Assessorament i Gestió

10. Aprovar la imposició de sancions a H.A, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 667/21 gp)

11. Estimar parcialment les al·legacions presentades per D.J.L., a la resolució d´inici de l´expedient en matèria de gossos potencialment perillosos, per haver-se constatat el compliment de
l´obligació d´identificar el gos amb microxip, i imposar les següent sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil i 300,52 euros per portar el gos en llocs públics sense morrió.

12. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per JD.P.T., en matèria de gossos potencialment perillosos, en el sentit de revocar la sanció imposada per la infracció relativa a la
manca d´identificació amb microxip.

13. Estimar parcialment el recurs extraordinari de revisió interposat per G.F. en el sentit de revocar les sancions interposades, en matèria de gossos potencialment perillosos, per la infracció
relativa a la manca d´identificació amb microxip i la infracció relativa a la manca d´assegurança de responsabilitat civil