Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (28/11/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (28/11/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació , si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14-11-202

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d´àpats a domicili per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 155.740 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

4. Dació en pagament de dos béns immobles de titularitat de la societat municipal PUMSA

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5. Donar compte del decret d’alcaldia de 26 d’octubre de 2022, que s’assabenta i resol recórrer en cassació la Sentència núm. 3081/2022 – (Secció: 587/2022) de 14 de setembre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, que estima el recurs ordinari núm. 447/2019, interposat contra l’acord del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 7 de maig de 2019, pel qual va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relativa als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries.

6. Donar-se per assabentats de la Sentència 3509/2022 de 19 d’octubre, del Tribunal Superior de Justícia, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, que desestima el recurs d’apel·lació 63/2022, interposat contra Interlocutòria del JCA núm. 3 de Barcelona, que va donar lloc a
l’execució forçosa de devolució d’imports pagats arran de la liquidació del compte definitiu del PR de la UA-72 de Can Quirze.

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió

7. Desestimar les al·legacions presentades per D.P.M. a la resolució d´inici de l´expedient, en matèria de gossos potencialment perillosos i imposar les següents sancions: 2.406,06 € per posseir el gos sense llicència i 600 € per no haver adoptat les mesures necessàries per a evitar l´escapada del gos (solt i sense morrió)

Precs i Preguntes

 


L’Alcalde,
David Bote Paz