Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'octubre (06/10/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'octubre (06/10/2022)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret núm. 9716/2022 de 3 d’octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 6 d’octubre de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 d’octubre de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.-        Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 8 de setembre de 2022.-    

2.-        DESPATX  OFICIAL.-

 

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

3.-        Aprovació inicial de la modificació pressupostària de l’exercici 2022.-

4.-       Desafectació, d’un bé de domini públic, situat a la ctra. de Cirera, amb una superfície de 500 m2, destinat a sistema d’equipament sanitari i assistencial, per tal de procedir a la cessió de domini a favor del Servei Català de la Salut pel Cap Cirera Molins.-

 

Intervenció

 5.-       Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 389.446,64 €.-

 

Servei de Compres i Contractacions

6.-        Modificació de l’acord de 28 de maig de 2016, entre l’Ajuntament de Mataró i Nuscamps, SL, aprovada pel Ple municipal en data 05/05/2016, en relació a la concessió administrativa de construcció, gestió i explotació de servei públic de la zona esportiva municipal de  “El Sorrall”.-

 

Servei de Secretaria General

7.-        Aprovar la modificació del Pla Anual Normatiu 2022.-

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

8.-        Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació del Centre Geriàtric av. Puig i Cadafalch.-

 

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei de promoció de Ciutat i Comerç

9.-       Ratificació del Decret 8074/2022 de 26 de juliol, d’esmena de les bases reguladores i convocatòria d’ajuts pel projecte «Aixequem Persianes», per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat, per a l’exercici 2022.-

 

CIM DE QUALITAT URBANA, SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Protecció Civil i Salut

10.-      Aprovar inicialment la redefinició del Plànol de delimitació de les franges exteriors de protecció d´incendis forestals.-

11.-      Aprovar inicialment el Pla d´Emergència en situació de sequera.-

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei d’Esports

 12.-    Aprovació inicial de les bases per a l'atorgament de subvencions per a la inclusió esportiva d'infants i/o joves amb risc d'exclusió residencial. Temporada 2022-2023.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per garantir el benestar, la seguretat i les condicions laborals davant de situacions climàtiques extremes.-

 14.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per realitzar un procés participatiu ciutadà per definir els possibles usos i les obres compatibles al solar de l’antiga escola Menéndez y Pelayo.-

 

PRECS I PREGUNTES

15.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la manca de places de FP.-

16.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació amb les preguntes al govern per escrit que presenten els diferents regidors.-

17.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la creació d’una unitat de drones.-

18.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació al personal subrogat de la Biblioteca Popular i de l’antic 010.-

19.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal de millorar la comunicació de l’Ajuntament adreçada a la ciutadania.-

20.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar la transparència als Consell i Taules de Participació.-

21.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que el govern municipal prengui mesures per reduir els decibels als entorns de les escoles de la ciutat.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per conèixer la ubicació del nou local del Casal de la Gent Gran i l’Associació de veïns de l’Havana i Rodalies.-

23.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a la plantilla de la Policial Local.-

24.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per iniciar un estudi per l’avaluació de les mesures i infraestructures que cal adoptar a la xarxa de clavegueram de la ciutat.-

 

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona