Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de desembre (01/12/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari de desembre (01/12/2022)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret núm.

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió d’1de desembre de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de desembre de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.-        Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2022.-  

      2.-        DESPATX  OFICIAL.-

DICTAMENS

COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ

3.-        Aprovació inicial del Reglament de la Defensoria de la Ciutadania de Mataró.-

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

4.-        Atorgar títol honorífic de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. Lluís Josep Comerón i Martí.-

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica                                

5.-        Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de 2022.-

6.-        Cessió de domini, a favor del Servei Català de la Salut, del bé immoble patrimonial de titularitat municipal, qualificat com a equipament sanitari i assistencial per la construcció del nou CAP Cirera-Molins.-

7.-        Aprovar una modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022.-

 Intervenció

8.-        Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 475.007,94 €.-

 Direcció de Recursos Humans

9.-        Modificació de les Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal (apartats 11.2.1 i 12.1).-

 Servei de Compres i Contractacions

 10.-      Aprovació de la pròrroga i del pressupost de l’ aportació municipal del servei urbà de transport Mataró Bus de l’exercici 2023.-

11.-      Aprovació de la liquidació provisional del servei urbà de transport Mataró Bus de l’exercici 2022.-

12.-      Aprovació de la liquidació definitiva del servei urbà de transport Mataró Bus de l’exercici 2021.-

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

13.-      Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d’ordenació MPG-113 carrer del Prat.-

14.-      Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic al carrer del Prat.-

15.-      Aprovació Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació MPG 107 de regeneració urbana de l’entorn del carrer Biada i carrer Goya.-

16.-      Declaració de la voluntat municipal de seguir realitzant i accelerar totes les actuacions necessàries per aconseguir la titularitat dels terrenys qualificats de sistema d’equipament sanitari a l’àmbit de la carretera de Cirera.-

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

Espais Públics

17.-      Aprovació inicial del Projecte Executiu Modificat «Implantació d´una xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera, Les Sureres», amb un pressupost de 3.448.748,20 € (21% IVA inclòs).

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei de Protecció Civil i Salut

18.-      Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Red de Ciudades Saludables, RECS.- 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ     

19.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES  per millorar l’atenció a la solitud de la gent gran.

            PRECS I PREGUNTES

20.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el programa de formació professionalitzadora Arrelem.-        

21.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per involucrar la ciutadania en els processos participatius que es promouen des de l’ajuntament.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre el robatori a l’Institut Escola Mar Mediterrània.-

23.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la PdR aprovada en el Ple de març de 2021.-

24.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l’observatori de ciutat.-

25.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els impediments que pateixen a la via pública les persones amb mobilitat reduïda.-

26.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els pressupostos participatius.-

27.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per establir un sistema flexible de pagament d’impostos municipals.-

puntual segona del Pla general d’ordenació sector Vallveric.-

28.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per a la recuperació dels punts lila a la zona d’oci nocturn.-

29.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per recuperar el servei de menjador vinculat als casals de la Gent Gran.-

30.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per reforçar les polítiques d’habitatge juvenil.-

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona