Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (18/12/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (18/12/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur
Caràcter sessió: EXTRAORDINARI
Data i hora: 18/12/2023 09:30
Núm: 10
Lloc: Sala de reunions. El Carreró

1. Aprovació de l' acta número 9 de la sessió ordinària del dia 5 de desembre.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d'Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d'actuació
3. 1 Decret de l'aprovació de l'avantprojecte de les modificacions de les ordenances de les Prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari de l’aigua (6.1), del servei de clavegueram (6.2) i dels serveis, treballs i subministrament complementaris a la venda de l’aigua (6.3)

4. Propostes a la Junta
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
4.1 Modificació del contracte del servei de neteja viària i platges, servei de recollida de residus domiciliaris i assimilables, i pla de comunicació.

5. Propostes al Ple
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
5.1 Aprovació del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i AMSA per al període 2024-2027
5.2 Aprovació del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i CMAC per al període 2024-2027
5.3 Aprovació del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i PUMSA per al període 2024-2027
5.4 Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2024.

SERVEI D' INGRESSOS
5.5 Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals 2024
5.6 Aprovació de les modificacions dels Preus públics per a l’exercici 2024
5.7 Aprovació de les tarifes de la zona esportiva “El Sorrall” per a l’exercici 2024
5.8 Aprovació de la modificació de l'acord de delegació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic, a la Diputació de Barcelona
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
5.9 Revisió de preus del contracte del servei de neteja viària i platges, servei de recollida de residus domiciliaris i assimilables, i pla de comunicació
5.10 Liquidació provisional de l’ aportació de l’ exercici 2023 al servei urbà de transport Mataró Bus
5.11 Liquidació definitiva de l’ aportació de l’ exercici 2022 al servei urbà de transport Mataró Bus
5.12 Aprovació de l' acord de continuïtat del contracte Mataró Bus per la prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus.
 
SERVEI D' INTERVENCIÓ
5.13 Aprovació del Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relacionen a la llista 20230003607 per import de 87.098,43€
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
5.14 Aprovar la creació d’una Comissió Informativa Municipal de caràcter especial per transparentar la política de recursos humans en els processos de selecció i provisió de llocs de treball.

6. Prec i preguntes
 
 
La secretària
Immaculada Pruna Ribas