Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (27/09/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (27/09/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. EL Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

sessió: ORDINARI
Data i hora: 27/09/2023 09:15
Núm.: 3
Lloc: Sala de reunions. EL Carreró

1. Aprovació de l' acta número 2 de la sessió ordinària del 13 de setembre del 2023.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d'actuació:

3.1 Pla de Control Financer 2023-2025
3.2 Estudi de Població

4. Propostes a la Junta

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Proposta donar-se per assabentada de la Sentència número 169/2023, de 26 de maig de 2023, dictada en el Procediment abreujat núm. 554/2021–F, en el recurs interposat pel Sr. J. T. R.

SERVEIS JURÍDICS
COMPRES I CONTRACTACIONS

4.2 Inici de la contractació del servei postal de de notificacions administratives i cartes certificades de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
4.3 Modificació del contracte del servei de manteniment de portes automàtiques en edificis municipals
4.4 Adjudicació de la contractació del servei de gestió del servei de suport al servei de primera acollida de Mataró i de suport a programes comunitaris amb perspectiva intercultural.


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI D'INGRESSOS


4.5 Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, la qual desestima el recurs 93/2022-2B formulat per L.S.C. contra el decret de denegació de
devolució de la liquidació núm. 5247627, de quota 7.540,86 euros, de l'Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI D'INGRESSOS


5.1 Denegar la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada per O.P.B. de la liquidació núm. 5252150, de quota 1.747,66 euros, de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.2 Aprovar actualització inventari béns, drets i obligacions Ajuntament de Mataró a 31/12/2022


6. Precs i preguntes

La secretària
Immaculada Pruna Ribas