Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (10/05/2023)

Escoltar

Consell d'administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (10/05/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Benvolgut/da  senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del consell d'administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 10 de maig a les 18.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10, de Mataró, i amb el següent Ordre del Dia:

 

1. Donar compte de l’acta corresponent a la reunió del dia 30 de març de 2023, aprovada en la mateixa sessió per parts dels assistents.

2. En relació al servei de retirada, transport, custòdia i posterior gestió del desballestament dels vehicles abandonats o fora d’ús del Municipi de Mataró, es proposa:

 1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del servei.
 2. Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
 3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
 4. Delegació de competències per a l’adjudicació del present contracte.

3. En relació a la contractació de la pòlissa d’assegurança de pèrdues o danys del patrimoni de PUMSA:

 1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del servei.
 2. Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
 3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
 4. Delegació de competències per la modificació del contracte d’acord amb les causes objectives previstes en el Plec de clàusules particulars.
 5. Delegació de competències per a l’adjudicació del present contracte.

4. En relació al servei relatiu als assajos de control de qualitat de diferents obres d’urbanització a executar properament per PUMSA, es proposa:

 1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del servei.
 2. Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
 3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
 4. Delegació de competències per a l’adjudicació del present contracte.

5. En relació a les obres relatives al Projecte d’Urbanització de l’àmbit PROJECTE D’URBANITZACIÓ PMU-11 IVECO-RENFE / FARINERA. URBANITZACIÓ FASE 2. OBRA CIVIL TUB VERD, es proposa:

 1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació de les obres.
 2. Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
 3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
 4. Delegació de competències per a l’adjudicació del present contracte.

6. Proposta adhesió a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis per als serveis d’assegurances de responsabilitat civil.

7. Proposta adhesió a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis per al subministrament d’aparells desfibril.ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació.

8. Proposta delegació de competències per adjudicar un dret de superfície sobre la parcel·la situada al carrer Churruca núm. 11 de Mataró, per a la construcció, explotació i gestió d’un edifici d’habitatges en règim de protecció oficial de lloguer.

9. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

10. Informació relativa a altres temes d’interès.

11. Sobrevinguts.

12. Precs i preguntes.

 

A  l’espera de la seva assistència i participació, el/la saludo cordialment,

 

Presidenta del Consell d’Administració

Anna Villarreal Pascual