Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (30/03/2023)

Escoltar

Consell d'administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (30/03/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Benvolgut/da  senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del consell d'administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 30 de març a les 18.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10, de Mataró, i amb el següent Ordre del Dia:

 1. Donar compte de l’acta corresponent a la reunió del dia 1 de març de 2023, aprovada en la mateixa sessió per parts dels assistents.

 2. Revocació d’apoderament existents i atorgament de nous poders a favor de la Presidenta del Consell d’Administració.

 3. Examen i proposta de formulació  dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de l’Informe de gestió de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA corresponents a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2022, així com la proposta d’aplicació del resultat.

 4. En relació a les obres relatives al Projecte d’Urbanització de l’àmbit EDAR-PTRU “ESTACIÓ DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS-PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS” FASE 2. ÀMBIT PARCEL.LA II- EDIFICI TUB VERD, es proposa:
  1. Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.
  2. Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
  3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
  4. Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

 5. En relació al servei de gestoria i assessoria laboral, es proposa:
  1. Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació del servei.
  2. Aprovar el plec de clàusules particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
  3. Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
  4. Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

 6. Proposta modificació de l’acord del Consell de data 23 de novembre de 2022, relatiu a la venda del 15,573322% de la finca 1.1b) del Projecte de Reparcel.lació de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX de Mataró.

 7. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

 8. Informació relativa a altres temes d’interès.

 9. Sobrevinguts.

 10. Precs i preguntes.

 

 

 A  l’espera de la seva assistència i participació, el/la saludo cordialment,

 

Presidenta del Consell d’Administració

Anna Villarreal Pascual