Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de juny (14/06/2023)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de juny (14/06/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
 
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 14 de juny de 2023
Òrgan: Secretaria General
 
Fets:
El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 9 de juliol de 2019, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora. Així mateix, també es poden celebrar sessions extraordinàries quan ho decideix el President o quan ho demana la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació.
L’article 36.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals preveu que el tercer dia anterior a l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva dels Ajuntament, els Regidors cessants, tant del Ple com, en el seu cas, de la Junta de Govern Local, es reuniran en sessió convocada als sols efectes d’aprovar l’acta de l’última sessió celebrada.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple municipal a dur a terme el proper dimecres 14 de juny de 2023, a les 19:00, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació, si s'escau, de les actes de la sessió extraordinària del dia 28 d´abril de 2023 i ordinària del dia 4 de maig de 2023.
 
Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.
 
L'Alcalde
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán