Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d' Administració, Bona Governança (23/03/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d' Administració, Bona Governança (23/03/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 23/03/2023 09:15
Núm.: 6
Lloc: Sala de reunions del Carreró.

1. Aprovació de l' acta número 5 de la sessió ordinària del 9 de març de 2023.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d' actuació.

3.1 Avantprojecte de l’expedient de modificació del pressupost per l’exercici 2023

4. Propostes a la Junta.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Donar-se per assabentat de la sentència dictada en el PA 148/2021, interposat per T.S.G., en responsabilitat patrimonial.

4.2 Donar-se per assabentat de la sentència dictada en el PA 352/2021, interposat per A.V.V., en responsabilitat patrimonial.

4.3 Donar-se per assabentat de la sentència dictada en el PA 263/2021, interposat per R.J.R., en responsabilitat patrimonial.

4.4 Donar compliment a la sentència dictada en el PA 3/2022, interposat per A.C.M., en responsabilitat patrimonial.

4.5 Donar compliment a la sentència en el PA 202/2022, interposat per A.C.S., en responsabilitat patrimonial.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.6 Adquisició d’un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte.

4.7 Renúncia d' un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte.

5. Propostes al Ple.

SERVEI D'INTERVENCIÓ

5.1 Liquidació Pressupost 2022: Donar compte de la liquidació del pressupost del 2022.

5.2 Liquidació Pressupost 2022 : Donar compte de l' informe d' estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera amb motiu de la liquidació del pressupost 2022.

5.3 Liquidació Pressupost 2022: Donar compte de l' informe de la intervenció general d' acord amb l'article 218,3 de TRLRHL.

5.4 Liquidació Pressupost 2022 : Donar compte de l' informe de saldo del compte 413 de la liquidació dels pressupost 2022.

6. Precs i preguntes

 

La secretària

Immaculada Pruna Ribas