Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (17/10/2023)

Escoltar

Junta de Govern Local (17/10/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 17-10-2023
Organ: Secretaria General
Expedient: 2023/000064823
 
Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
 
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
 
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 17 d’octubre de 2023 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 d’octubre de 2023
 
2. Despatx Oficial
 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
Servei de Secretaria General
 
3. Donar-se per assabentada de la sentència 279/2023, de 10 de juliol de 2023 dictada en el Procediment abreujat 47/2023-F, en el recurs interposat per la Sra. M.A.P.
 
SERVEIS JURÍDICS
Servei de Compres i Contractacions
 
4. Declarar desert el Lot 4 del subministrament en règim de lloguer dels equips de sonorització i il·luminació, el seu muntatge i desmuntatge i el control tècnic pel seu funcionament, tant per les activitats organitzades directament per l’ Ajuntament, com per les activitats organitzades per les entitats en que hi col·labora
 
5. Inici contractació del subministrament en règim de lloguer dels equips de sonorització i il·luminació, el seu muntatge i desmuntatge i el control tècnic pel seu funcionament, pels espectacles de les arts escèniques, propostes escèniques de cultura popular, activitats de promoció econòmica i d’altres activitats organitzades directament per l’ Ajuntament de Mataró, com per les activitats organitzades per les entitats en que hi col·labora.
 
6. Adjudicació de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals.
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
 
7. Licitació per l’adquisició d’un nou equipament pel Casal gent Gran de l’Havana.
 
8. Constitució del dret de superfície de 4 finques situades a la Rda. Barceló a favor d' INCASÒL.
 
ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL (Part Pública)
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Oficina Tècnica
 
9. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JEZG.
 
10. Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMN.
 
CIM DE SEGURETAT
Assessorament i Gestió
 
11. Aprovar la imposició de sancions a C.G.L., per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
12 . Aprovar la imposició de sancions a P.F.M, per la comissió d’infraccions de caràcter greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
13. Aprovar la imposició de sancions a Y.R.M., per la comissió d’infraccions de caràcter greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
14. Precs i preguntes
 
Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
 
L’Alcalde,
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán