Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (24/04/2023)

Escoltar

Junta de Govern Local (24/04/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Us notifico que en el dia d’avui el Sr. Alcalde ha convocat una sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dilluns 24 d’abril de 2023  a les 13,30 hores a la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 11-04-2023

2. Despatx oficial

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SERVEIS JURÌDICS - Servei de Compres i Contractacions -

3. Aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars i inici de la licitació de la contractació del servei de vigilància amb seguretat privada sense arma en edificis i equipaments municipals.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS - Oficina Tècnica de Recursos Humans - 

4. Modificació de l'Oferta d'Ocupació Pública parcial de l’any 2023.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

5. Rectificar per error material l’acord de la Junta de Govern sobre concessió de les medalles al mèrit professional de primera i segona categoria.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL (Part Pública)

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LIM.

7. Precs i preguntes

 

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes oportuns.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, podrà interposar els següents recursos:

*Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació.

*O bé, directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació, davant el jutjat contenciós – administratiu competent.

 

L'Alcalde,
David Bote Paz.