Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (27/02/2023)

Escoltar

Junta de Govern Local (27/02/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns 27 de febrer de 2023, a les 13:00 hores, a la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc 13-02-2023.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

  1. Donar-se per assabentat de la sentència dictada en el PA 228/2019, interposat per A.C.R., en responsabilitat patrimonial.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

  1. Adquisició d’un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte
  2. Acceptació concessió administrativa finca plaça d’Espanya 1.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

-Verd Urbà, Espai Agrari I Forestal-

  1. Aprovar la Carta Alimentària de Mataró

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Servei Igualtat I Diversitat Ciutadana-

  1. Pròrroga del III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 i de l’annex per a l’ampliació de les accions vinculades amb les polítiques LGTBI

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

  1. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per NIP.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Assessorament i Gestió-

9. Desestimar les al·legacions presentades per JF.T.G a la proposta de resolució i imposar les següents sancions, en matèria de gossos potencialment perillosos: 2.404,06 € per portar el gos sense llicència, 3.001,00 € per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil i 390,67 € per dur el gos sense morrió a la via pública.

10.Desestimar el recurs de reposició interposat per D.P.M contra l´acord de data 28 de novembre de 2022 pel qual s´imposaven les següents sancions, en matèria de gossos potencialment perillosos: 2.406,06 € per posseir el gos sense llicència i 600 € per no haver adoptat les mesures necessàries per a evitar la seva escapada (solt i sense morrió) .

Precs I Preguntes

L’Alcalde,

David Bote Paz.