Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Govern Local (18/09/2023)

Escoltar

Junta del Govern Local (18/09/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió 18-09-2023.

Organ: Secretaria General

Expedient: 2023/000058210

 

Fets:

El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

 

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:


Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 18 de setembre de 2023 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de setembre de 2023.

2. Despatx Oficial

CIM DE SEGURETAT

Assessorament i Gestió

3. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 164/2023, de 18 de maig de 2023, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 11-2 22-A interposat contra el Decret 1 212 de 18 d octubre de 2022, del Regidor Delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i Recursos Humans.

4. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 202/2023, de 28 de juny de 2023, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 296-2019-M2 interposat contra el Decret 6893/2018, de 25 de juliol de 2018, del Regidor Delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i Recursos Humans.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL (part pública)

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Oficina Tècnica

5. Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MPH.

6. Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LGR.

7. Precs i Preguntes

 

Segon: Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.

 

L’Alcalde,

David Bote Paz


En dono fe,

El Secretari General

Sergi Ribas Beltrán