Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Govern Local (22/05/2023)

Escoltar

Junta del Govern Local (22/05/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 22-05-2023 

Organ: Secretaria General

Expedient: 2023/000034747

 

Fets:  

Per resolució d’alcaldia de 19 de juny de 2019, es va resoldre que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que decideixi convocar.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

 

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 22 de maig de 2023 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 8-05-2023.

2. Despatx Oficial

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS Servei de Compres i Contractacions

3. Inici i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de docència, coordinació i atenció als alumnes d’arts escèniques.

4. Adjudicació contracte servei de neteja de les zones verdes i el manteniment exterior dels equipaments.

5. Inici i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei d’alimentació a les escoles bressol municipals.

6. Inici del procediment de contractació dels serveis d'auditoria en la realització de treballs de suport a la intervenció general per la realització del control financer i activitats econòmicafinancera.

DIRECCIÓ DE SERVEI ECONÒMICS Servei de Gestió Econòmica

7. Adquisició de dos pisos en exercici del dret de tanteig i retracte.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Oficina Tècnica

8. Proposta de segona modificació de l'Oferta d'Ocupació Pública de l’any 2023.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ Servei d’Urbanisme i Patrimoni

9. Aprovació inicial del Pla de millora urbana per l’ordenació de volums de la parcel·la plaça Pintor Cusachs 1.(GTM 2022/54751- PMU 16).

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL (Part pública)

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA Assessorament i Gestió

10. Aprovar la imposició de sancions a S.C.F. per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

11. Precs i Preguntes

 

 Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.

 

En dono fe,

El Secretari General,

Sergi Ribas Beltrán.

L’Alcalde,

David Bote Paz