Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/10/2023)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/10/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 2-10-2023.
Organ: Secretaria General
Expedient: 2023/000061580
 
Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
 
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 2 d’octubre de 2023 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de setembre de 2023.
2. Despatx Oficial
 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
3. Donar-se per assabentada de la Sentència número 169/2023, de 26 de maig de 2023, dictada en el Procediment abreujat núm. 554/2021–F, en el recurs interposat pel Sr. J. T. R.
 
SERVEIS JURÍDICS
Compres i Contractacions
4. Inici de la contractació del servei postal de notificacions administratives i cartes certificades de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
 
5. Aprovar la modificació del contracte del servei de manteniment de portes automàtiques en edificis municipals.

6. Adjudicació de la contractació del servei de mediació i gestió de la convivència.
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei d’Ingressos
 
7. Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, la qual desestima el recurs 93/2022-2B formulat per L.S.C. contra el decret de denegació de devolució de la liquidació núm. 5247627, de quota 7.540,86 euros, de l'Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 
CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
8. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Especial d’Equipaments Mataró Nord i de la fitxa 54 Centre d’ensenyament primari i secundari GEM.

9. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla de Millora urbana PMU-02 El Rengle UE-1.1, UE-1.2 i UE-1.3 de l’Illa 1.
 
10. Precs i Preguntes
 
Segon: Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
 
L’Alcalde,
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán