Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'abril (13/04/2023)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'abril (13/04/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Caràcter sessió: ORDINARI
Núm: 
Decret núm. 3582/2023 de 6 d’abril
Data i hora: 
13/04/2023 – 19:00 h
Lloc: 
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 13 d’abril de 2023
Òrgan: Secretaria General

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 2 de març de 2023.

2.- DESPATX  OFICIAL

DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

3. Atorgament títol honorífic de Fill adoptiu de la Ciutat al Sr. Justo Molinero Calero.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

Servei de Secretaria General                           

4. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’EPE Mataró Audiovisual.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

5. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’exercici 2023.

6. Aprovació del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i Mataró Audiovisual per al període 2023-2026.

7. Aportació de socis a Aigües de Mataró per import de 2.280.000 euros, mitjançant la cancel·lació del saldo pendent del préstec que l’ajuntament va atorgar a la societat per acord de Ple del 7 d’abril de 2022.

Intervenció

8. Liquidació Pressupost 2022: Donar compte de la liquidació del pressupost del 2022.

9. Liquidació Pressupost 2022: Donar compte de l'informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera amb motiu de la liquidació del pressupost 2022.

10. Liquidació Pressupost 2022: Donar compte de l' informe de la intervenció general d' acord amb l'article 218,3 de TRLRHL.

11. Liquidació Pressupost 2022 : Donar compte de l' informe de saldo del compte 413 de la liquidació dels pressupost 2022.

12. Reconeixement extrajudicial de crèdit operacions pendents al compte 413 de la liquidació exercici 2022 per import de 74.185.09€.

13. Reconeixement extrajudicial de crèdit mes de març per import de 390.609,01€.

Servei d’Ingressos

14. Aprovar les modificacions dels Preus públics d'Educació per al curs 2023-2024.

Direcció de Recursos Humans

15. Aprovar la segona modificació de la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2023.

16. Aprovar la primera modificació de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2023.

17. Donar compte del decret que estableix el Model Integral i Divers (mID) Mataró com a marc estratègic de transformació organitzativa de l’Ajuntament de Mataró 2030.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

18. Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall per a l’ajust de la fondària edificable de la parcel·la C. Major, 22.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

Espais públics

19. Aprovació definitiva del Projecte Constructiu Modificat «Implantació de la xarxa de clavegueram de la urbanització de Santa Maria de Cirera, Les Sureres», amb un pressupost d´execució per contracte de 3.448.748,20 € (21% IVA inclòs).

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana

20. Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 27-2-2023 sobre pròrroga del III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022 i de l’annex per a l’ampliació de les accions vinculades amb les polítiques LGTBI.

Direcció de Cultura

21. Aprovació Bases dels ajuts a la creació Fet a Mataró – Can Gassol 2024.

22. Aprovació Bases dels ajuts a la creació Fet a Mataró – Cafè Nou 2024.

Servei d’Esports

23. Aprovar inicialment les Bases de subvencions per a la inclusió esportiva d’infants i/o joves amb risc d’exclusió residencial de l’Ajuntament de Mataró. Temporada 2023-2024 (any 2023).

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

24. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que les obres i millores a l’espai públic no siguin planificades amb criteris electorals.

PRECS I PREGUNTES

25. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre els robatoris reiterats en farmàcies de la ciutat.

26. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació al projecte “Orgánica Circular Mataró”.

27. Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l’estudi dels efectes del carril bici en el comerç.

28. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la seguretat en Mataró.

29. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que l’ajuntament de Mataró celebri un acte d’homenatge en el 50è aniversari de l’assassinat de Salvador Allende.

30. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per establir radars acústics destinats a reduir els sorolls dels vehicles.

31. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el nou sistema de recollida d’escombraries.

32. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES perquè hi hagi una parada de taxi a la porta del CAP de la Ronda Prim.

33. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per garantir l’accessibilitat a Mataró Bus.

34. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat dels expedients de revocació de la medalla d’or de la ciutat a l’alcalde franquista Pedro Crespo i de revocació de la medalla al mèrit professional de primera categoria a Félix Riesco.

 

Segon.-  Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

             

 

L'Alcalde,

David Bote Paz

 

En dono fe,

La Secretària Acctal.,

Gemma Garcia Ramos