Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de març (02/03/2023)

Escoltar

Ple municipal ordinari de març (02/03/2023)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret núm. 2018/2023 de 27 de febrer

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 2 de març de 2023

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de març de 2023, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 1.-        Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 2 de febrer de 2023.-

2.-        DESPATX  OFICIAL.-

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei de Gestió Econòmica                                               

 3.-        Aprovar el Perímetre de consolidació dels Comptes Anuals del grup Ajuntament de Mataró.-

4.-        Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al quart trimestre de 2022.-

 5.-        Autoritzar a la societat municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d’import 1M€ amb l’entitat Caixa d’Enginyers i d’1,4M€ amb l’entitat Cajamar amb destí a finançar les inversions previstes en el Pressupost 2023.-

 

Intervenció

 6.-        Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 73.470,91 €.-


Servei de Compres i Contractacions

 7.-        Pròrroga de la concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i de part de mobiliari urbà del municipi de Mataró.-

 

Direcció de Recursos Humans

 

8.-        Donar compte del decret núm. 1264/2023 de 8 de febrer, de nomenament, mitjançant lliure designació, del Sr. Sergi Ribas Beltrán per ocupar el lloc de treball de secretari general de l’Ajuntament de Mataró.-


CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

 

9.-        Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació MPG 110 per a l’obtenció d’habitatges de protecció oficial en el sòl urbà consolidat.-

10.-      Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general per a la integració del sistema de dotació d’habitatges públic en el sistema d’equipaments comunitaris com allotjaments dotacionals.-

11.-      Donar compte del decret d’alcaldia núm. 1654/2023 de 16 de febrer, relatiu a la creació del Registre de Solars sense edificar.-

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

 12.-      Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.-

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

13.-      Aprovació inicial de l´Ordenança de Civisme i Convivència.-

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei d’Educació

14.-      Donar compte del decret d'alcaldia núm. 1258/2023, de 8 de febrer, pel que s'aprova una addenda a l’Acord de regulació de la integració de l’Institut Miquel Biada, on es recull la modificació del pacte 8.4.-

Servei d´Habitatge

15.-      Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Mataró.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ     

16.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a què l'ajuntament promogui desallotjaments davant okupacions conflictives i adopti mesures contra les okupacions d'immobles.-

17.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que Mataró proposi a la Generalitat participar en la prova pilot del desenvolupament de la Renda Bàsica Universal a Catalunya.-  

18.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la creació del Pla “Mercats de Mataró”.-

 

 

PRECS I PREGUNTES

           

19.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per donar impuls a la Setmana Santa de Mataró.-  

20.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró al respecte del jaciment de Ca La Madrona de Rocafonda.-

21.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el deteriorament del paviment de la Plaça i Baixada Santa Anna.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la seguretat davant robatoris a les instal·lacions esportives.-

23.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el cens municipal d’animals de companyia.-

24.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la cessió d’espais a entitats.-

25.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre diferents problemes d’accessibilitat.-

26.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el procés de Defensoria de la Ciutadania.-

 

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona